Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Inicjatywy

Inicjatywy

IHPSwspiera i uczestniczy w przekroju inicjatyw z dziedzin wcześniej wyszczególnionych. Inicjatywy zawierają:

I. Harmonia Center

1.     Badania Socjologiczne. Przeprowadzamy socjologiczne projekty badawcze zarówno samodzielnie jak i w kooperacji z innymi ośrodkami badawczymi, z naciskiem na zrozumienie:

·      Procesów urynkowienia i demokratyzacji i ich właściwych przejawów w rozbieżnych kontekstach społecznych;

·      Form i dynamiki nierówności i nieciągłości społecznych oraz różnych koncepcji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka w wyróżniających się kontekstach społecznych;

·      Złożonych aspektów starzenia się jednostek jak i całych społeczeństw, strategii reakcji w rodzinie oraz w lokalnych i narodowych społecznościach a także spójności międzypokoleniowej;

·      Tożsamości i relacji w związku z rolami społecznymi zbudowanymi na podstawie płci.

Przewodnicząca IHPS opublikowała krótki artykuł przybliżający ten projekt w lokalnej prasie. Dodatkowe materiały medialne tutaj.

II. Sympozja i współpraca z samorządami i instytucjami szkolnictwa wyższego/uniwersytetami

Różnorodne wyzwania – prawne, administracyjne, logistyczne i finansowe – wyzwania, których doświadczyliśmy przy restoracji Harmonia Center skłoniły IHPS do rozpoczęcia dialogu z urzędem gminy Tarnowa Podgórnego, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Politechniką Poznańską w poszukiwaniu nowatorskich spojerzeń przy restoracji i adaptacji innych obiektów historycznych Wielkopolski które nadal znajdują się w stanie zaniedbania, w czasach gdy dane z ankiet sugerują niezaspokojoną potrzebę na wspólną przestrzeń społeczną. W lutym 2015, IHPS zorganizował sympozjum z samorządem lokalnym, miesiąc później adresując władze lokalne na zgromadzeniu gminnym, proponując zmiany w planowaniu przestrzennym które usprawniłyby infrastrukturę administracyjną i zmobilizowały zaangażowanie przedsiębiorców społecznych w restorację, ochronę i zapewnienie ciągłości społecznego użytkowania lokalnych obiektów historycznych, nie jako projekty indywidualne lecz jako lecz w ramach skoordynowanej sieci projektów aktywnie wspomaganej przez samorząd lokalny. Jako konkrektny krok w stronę osiągnięcia tego celu, IHPS ustanowił roczne staże, angażujące studentów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w produkcję wszechstronnego spisu obiektów historycznych Tarnowa Podgórnego wraz z funkcyjnym i architektonicznym planem użytkowania tych obiektów jako przestrzeni publicznej która spełniałaby społeczne potrzeby i integrowała członków lokalnej społeczności oraz przyciągała odwiedzających z zewnątrz.

III. Przekształcanie dyscypliny socjologii na Post-Socjalistycznych Uniwersytetach 

Ta inicjatywa jest prowadzona przez IHPS w kooperacji z Instytutem Socjologii w Poznaniu oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Inicjatywa ma na celu pomoc młodym socjologom. IHPS wziął udział w serii dialogów pomiędzy wydziałem a studentami w ramach wybitnego polskiego wydziału socjologii, aby wygenerować dzieloną wizję administracyjnych i niezależnych zmian w prowadzeniu wydziałów oraz rozwoju samej dyscypliny w Polsce, potrzebnej nam po upadku socjalizmu. IHPS organizował te formy dialogu jako dwutygodniowe programy wymian studenckich pomiędzy studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu a Amerykańskimi studentami z Haverford College. Efekty dialogu zostały opisane w opublikowanej w Polsce książce, „Studiować Socjologię w XXI wieku”, finansowanej przez IHPS.

IV. Kooperacja pomiędzy ISA a Instytutem Haverford Publicznej Socjologii 

Obecna prezydent International Sociological Association – Margaret Abraham, zidentyfikowała dalszą globalizację poprzez międzynarodowe członkowsko i program badań jako czołowy priorytet swojej prezydentury w ISA. Zobowiązała się do wspierania młodych socjologów z globalnych peryferii w ich staraniach przezwyciężania barier które powstrzymywałyby ich przed udziałem w międzynarodowych wymianach organizowanych przez ISA. Prezydent udzieliła poparcia silnemu programowi działań z naciskiem na adresowanie niesprawiedliwości społecznej, nierówności oraz marginalizacji, włączając w to różnice ze względu na położenie geograficzne i płeć. W walce z tymi poważnymi i złożonymi problemami społecznymi, z celem poprowadzenia zmian społecznych, prezydent zdecydowała się na udział ISA w międzyorganizacyjnej i międzydyscyplinarnej kolaboracji.

Założenia programowe ISA są bardzo zbliżone z misją i działalnością IHPS. W 2015, rada wykonawcza ISA poparła współpracę pomiędzy stowarzyszeniem a IHPS. Nasz instytut zobowiązał się do wsparcia w osiąganiu celów ISA wyszczególnionych przez prezydent Margaret Abraham. W szczególności, IHPS zobowiązuje się do podniesienia członkowstwa w ISA wśród młodych socjologów pochodzących ze światowych peryferii/z krajów zmarginalizowanych i do adresowania zagadnień marginalizacji i sprawiedliwości społecznej. IHPS jest też szczególnie oddany wsparciu priorytetów ustalonych przez Panią prezydent w kolejnych dwóch latach, poprzez podniesienie zdolności instytucjonalnych ISA oraz pracę w celu zwalczania barier w efektywnej partycypacji jakich doświadczają młodzi socjolodzy ze światowych peryferii/krajów zmarginalizowanych. Tak więc IHPS planuje poszukiwać dotacji i darowizn które wspomogłyby ISA finansowo i pomoc ISA w lokalizacji socjologów z krajów zmarginalizowanych. Dodatkowo, IHPS planuje przeznaczyć granty w wysokości $500 dla dziesięciu młodów socjologów z krajów Europy Centralnej aby wspomóc ich wydatki związane z udziałem w Trzecim Forum ISA/3rd ISA Forum w Wiedniu w 2015. Instytut planuje także organizację dwóch warsztatów dla młodych socjologów z krajów Europy Centralnej. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o grantach podróżnych na Trzecie Forum ISA/3rd ISA Forum.