Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Zarzad

Zarząd

 

Dr. Suava (Slawomira) Zbierski-Salameh jest założycielką i przewodniczącą Instytutu Haverford Publicznej Socjologii. Przez kilka lat zajmowała funkcje w komitecie wykonawczym Center for Peace and Global Citizenship/Centrum Pokoju i Obywatelstwa Globalnego oraz w radzie konsultacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej/Studiów Za Granicą/Study Abroad Programme w Haverford College. Jest autorką książki Bitter Harvest: Antecedents and Consequences of Property Reform in Postsocialist Poland (Lexington Books, 2013). Jej artykuły pojawiły się w wielu czasopismach recenzowanych, włączając w to American Journal of Sociology, a także w książkach - na przykład Uncertain Transitions (1999). Jej obszary zainteresowań to socjologia polityczna oraz ekonomiczna, socjologia zdrowia i chorób oraz socjologia wsi i rolnictwa. Dr. Suava jest członkinią American Sociological Association (ASA) oraz International Sociological Association (ISA). Jako przewodnicząca IHPS współpracuje z prezydentem ISAw Inicjatywach Prezydenckich tej organizacji skupiających się na wspomaganiu młodych socjologów z globalnych peryferii oraz na zwalczaniu przemocy społecznej, szczególnie tej wobec kobiet.

Drozdowski

Prof. Rafał Drozdowski jest dyrektorem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego obszary zainteresowań zawierają: socjologię teoretyczną, socjologię życia codziennego i socjologię wizualną. Jest autorem książki Rynek Pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2002); Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006). Jego artykuły pojawiały się w licznych polskich czasopismach recenzowanych i w książkach. Jest współzałożycielem i dyrektorem grupy badawczo-konsultingowej Public Profits z siedzibą w Poznaniu.

Prof. Zbigniew Woźniak kieruje podziałem prac społecznych w ramach Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji, w tym między innymi książek: Położenie społeczne i potrzeby rolników w wieku emerytalnym na tle struktury i funkcji rodziny chłopskiej (UAM, Poznań, 1979) oraz Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny (UAM, Poznań, 1991) . Jest także autorem wielu krajowych artykułów w wersji elektronicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię starzenia się, socjologię cyklu życiowego, socjologię zdrowia i chorób, zdrowie publiczne, socjologię społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz pracę społeczną. Pracował dla rozmaitych miejskich, lokalnych i krajowych agencji rządowych w Poznaniu i w rejonie Wielkopolski. Jest współzałożycielem i współprzewodniczącym poznańskiej fundacji Ludzie dla Ludzi, jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.