Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

O Nas

"Viribus Unitis"

O Nas

Instytut Haverford Publicznej Socjologii (IHPS) to fundacja non-profit działająca w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. IHPS wykorzystuje socjologię i nauki społeczne do angażowania szerszej społeczności we wprowadzaniu innowacyjnych, oddolnych rozwiązań dla problemów społecznych.