Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Misja

MISJA

Misją IHPS jest ochrona wolności i praw pojedynczych osób przy jednoczesnym rozwijaniu ich zaangażowania w szerszą społeczność oraz wspomaganie współpracy międzypokoleniowej, wolontariatu, odpowiedzialności cywilnej, demokracji uczestniczącej i sprawiedliwości społecznej.

IHPS promuje przedsiębiorczość społeczną poprzez współpracę między organizacjami, instytucjami, węwnętrznie jak i międzynarodowo. IHPS ma na celu pomoc w zaspokajaniu potrzeb i ochronę praw osób starszych i zmarginalizowanych społecznie.