Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Polski

 

Instytut Haverford Publicznej Socjologii

"Viribus Unitis"

Tutaj znajdziesz informacje o Dotacjach Podróży IHPS dla Młodych Socjologów na 3rd ISA Forum/Trzecie Forum ISA w Wiedniu!

 O nas

Instytut Haverford Publicznej Socjologii (IHPS) to fundacja non-profit działająca w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. IHPS wykorzystuje socjologię i nauki społeczne do angażowania szerszej społeczności we wprowadzaniu innowacyjnych, oddolnych rozwiązań dla problemów społecznych.

 

Misja

Misją IHPS jest ochrona wolności i praw pojedynczych osób przy jednoczesnym rozwijaniu ich zaangażowania w szerszą społeczność oraz wspomaganie współpracy międzypokoleniowej, wolontariatu, odpowiedzialności cywilnej, demokracji uczestniczącej i sprawiedliwości społecznej.

IHPS promuje przedsiębiorczość społeczną poprzez współpracę między organizacjami, instytucjami, węwnętrznie jak i międzynarodowo. IHPS ma na celu pomoc w zaspokajaniu potrzeb i ochronę praw osób starszych i zmarginalizowanych społecznie. 

 

Zarząd

Dr. Suava (Slawomira) Zbierski-Salameh jest założycielką i przewodniczącą Instytutu Haverford Publicznej Socjologii. Przez kilka lat zajmowała funkcje w komitecie wykonawczym Center for Peace and Global Citizenship/Centrum Pokoju i Obywatelstwa Globalnego oraz w radzie konsultacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej/Studiów Za Granicą/Study Abroad Programme w Haverford College. Jest autorką książki Bitter Harvest: Antecedents and Consequences of Property Reform in Postsocialist Poland (Lexington Books, 2013). Jej artykuły pojawiły się w wielu czasopismach recenzowanych, włączając w to American Journal of Sociology, a także w książkach - na przykład Uncertain Transitions (1999). Jej obszary zainteresowań to socjologia polityczna oraz ekonomiczna, socjologia zdrowia i chorób oraz socjologia wsi i rolnictwa. Dr. Suava jest członkinią American Sociological Association (ASA) oraz International Sociological Association (ISA). Jako przewodnicząca IHPS współpracuje z prezydentem ISAw Inicjatywach Prezydenckich tej organizacji skupiających się na wspomaganiu młodych socjologów z globalnych peryferii oraz na zwalczaniu przemocy społecznej, szczególnie tej wobec kobiet.

 

Prof. Rafał Drozdowski jest dyrektorem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego obszary zainteresowań zawierają: socjologię teoretyczną, socjologię życia codziennego i socjologię wizualną. Jest autorem książki Rynek Pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2002); Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006). Jego artykuły pojawiały się w licznych polskich czasopismach recenzowanych i w książkach. Jest współzałożycielem i dyrektorem grupy badawczo-konsultingowej Public Profits z siedzibą w Poznaniu.

 

Prof. Krzysztof Podemski jest autorem książki Obrazy i Wizje Społeczeństwa Polskiego w Prasie Krajowej w 1981 roku (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2005); oraz tytułu Socjologia Podróży (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2005). W przeszłości pracował jako asystant rektora wydziału nauk społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jego artykuły pojawiały się w wielu zachodnich książkach, jak na przykład rozdział “The Nature of Society and Social Conflict as Depicted in the Polish Press in 1981” w The Reemergence of Civil Society in Eastern Europe and in the Soviet Union, ed. Z. Rau (Westview Press, Boulder – Oxford, 1991) oraz “Socio-Cultural Obstacles to Community Participation in Poland,” w Local Government in Eastern Europe. Establishing Democracy at the Grassroots, ed. A. Coulson (Edward Elgar, Aldershot – Brookfield, 1995). Jest członkiem European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR). Zakres jego badań obejmuje socjologię jakościową, nierówności społeczne, socjologię rynków oraz socjologię kultury.

 

Prof. Zbigniew Woźniak kieruje podziałem prac społecznych w ramach Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji, w tym między innymi książek: Położenie społeczne i potrzeby rolników w wieku emerytalnym na tle struktury i funkcji rodziny chłopskiej (UAM, Poznań, 1979) oraz Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny (UAM, Poznań, 1991) . Jest także autorem wielu krajowych artykułów w wersji elektronicznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię starzenia się, socjologię cyklu życiowego, socjologię zdrowia i chorób, zdrowie publiczne, socjologię społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz pracę społeczną. Pracował dla rozmaitych miejskich, lokalnych i krajowych agencji rządowych w Poznaniu i w rejonie Wielkopolski. Jest współzałożycielem i współprzewodniczącym poznańskiej fundacji Ludzie dla Ludzi, jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

 

Co robimy/Zakres działań/Nasze działania

Działania naukowe 

1.     Badania Socjologiczne. Przeprowadzamy socjologiczne projekty badawcze zarówno samodzielnie jak i w kooperacji z innymi ośrodkami badawczymi, z naciskiem na zrozumienie:

·      Procesów urynkowienia i demokratyzacji i ich właściwych przejawów w rozbieżnych kontekstach społecznych;

·      Form i dynamiki nierówności i nieciągłości społecznych oraz różnych koncepcji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka w wyróżniających się kontekstach społecznych;

·      Złożonych aspektów starzenia się jednostek jak i całych społeczeństw, strategii reakcji w rodzinie oraz w lokalnych i narodowych społecznościach a także spójności międzypokoleniowej;

·      Tożsamości i relacji w związku z rolami społecznymi zbudowanymi na podstawie płci.

2.     Wymiany naukowe w celu tworzenia i konsumpcji wiedzy. Bierzemy udział w konferencjach, seminariach i warsztatach, a także współpracujemy z różnorodnymi organizacjami naukowymi w celu pozyskania głębszego zrozumienia i porównawczego pryzmatu danych zagadnień społecznych. Promujemy równe szanse dla młodych naukowców nauk społecznych – pomagamy przezwyciężać bariery aby zapewnić im pełne uczestnictwo w ich regionalnych  jak i globalnych społecznościach zawodowych.

 

3.     Edukacja. Angażujemy się w debaty na temat danych nurtów filozoficznych świata Wschodniego i Zachodniego aby dostarczyć nowym generacjom badaczy nauk społecznych edukację która jest adekwatna do stale zmieniających się środowisk społecznych i naturalnych, takiej edukacji która motywuje do zostania wykwalifikowanym profesjonalistą a zarazem innowacyjnym, aktywnym przedsiębiorcą społecznym.

Społeczeństwa organiczne/zaangażowanie społeczne

Dzięki czynnościom badawczym prowadzonym przez instytut, IHPS dąży do szerzenia procesów demokratyzacji w stosunkowo nowych demokracjach parlamentarnych Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Polsce. IHPS ma na celu promowanie demokratyzacji w Polsce, szczególnie na szczeblu lokalnym, bardziej niż poprzez działania na szczeblu państwowym. Staramy się mobilizować do aktywnego zaangażowania (poprzez zwiększanie świadomości obywatelskiej i partycypację) przeciętnych obywateli w innowacyjne pozarządowe rozwiązania problemów na szczeblu lokalnej społeczności. Instytut dąży do stania się swoistym inkubatorem dla autonomicznych, uświadomionych społecznie i odpowiedzialnych obywateli lokalnych. Aby umożliwiać budowanie się demokracji uczestniczącej, IHPS promuje lokalnie następujące czynności:

·      Wolontariat

·      Członkowstwo w określonych organizacjach pozarządowych; oraz

·      Kooperację i uczestnictwo w danych inicjatywach samorządowych i progamach otwartych skierowanych do społeczeństwa.

 

Współpraca z samorządami/kształtowanie polityki

IHPS jako instytucja non-profit działająca w ramach lokalnych społeczności aktywnie identyfikuje i sugeruje kierunki działania i cele dla programów (samo)rządowych. Poprzez dzielenie się perspektywą socjologiczną i projekcją trendów społecznych dla lokalnej władzy, fundacja jako jeden z interesariuszy lokalnej społeczności proaktywnie wpływa na kształtowanie decyzji politcznych. Poprzez takie podejście, fundacja promuje kształtowanie polityki które przewiduje, zamiast jedynie reagować na nadchodzące wyzwania społeczne.

 

Inicjatywy

IHPSwspiera i uczestniczy w przekroju inicjatyw z dziedzin wcześniej wyszczególnionych. Inicjatywy zawierają:

1.     Harmonia Center

W czasach post-socjalistycznych transformacji systemowych roku 1989 we Wschodniej Europie – urynkowienia gospodarki centralnie planowanej – IHPS przeprowadził badania socjologiczne nad produkcją i zmianami w zależnościach własności w Wielkopolsce. Bazując na opublikowanych wnioskach badawczych które wskazywały na (polityczne )rozłamy społeczne, wymuszane wczesne emerytury lub bezrobocie całych segmentów lokalnych społeczności, IHPS zainicjował projekt w ramach lokalnej społeczności tego regionu.

Aby przeciwdziałać fragmentacji tej społeczności, która wynikała z szerokich i głęboko sięgających zmian gospodarczych, IHPS podjął się restoracji XIX-wiecznego młyna w Tarnowie Podgórnym koło Poznania z zamiarem przekształcenia tego obiektu w centrum lokalnej społeczności. 

Instytut zaangażował się w zbiórkę funduszy i siły roboczej dla restoracji tego unikalnego obiektu historycznego z podwójnym celem. Po pierwsze, w kontekście obecnej preferencji dla inwestycji w nieruchomości i produkty objawiające się jako nowe i nowoczesne z przeznaczeniem dla użytkowania indywidualnego, celem IHPS było wskrzeszenie historii tego obiektu w świadomości społeczności lokalnej, podkreślając jej ciągłość i wzmacniając lokalną dumę. Po drugie, IHPS ma zamiar adaptacji tego historycznego miejsca dla regularnego użytku społecznego – stworzenia dzielonej przestrzeni publicznej zaprojektowanej w celu zbliżenia różnych segmentów społeczności w sposób nieformalny, oraz w celu zapewnienia miejsca dla programów społecznych adresujących grupy którym grozi ryzyko marginalizacji. Nazwa obiektu – Harmonia Center – odzwierciedla nasze aspiracje stojące za restoracją i adaptacją tego budynku.

Przewodnicząca IHPS opublikowała krótki artykuł przybliżający ten projekt w lokalnej prasie. Dodatkowe materiały medialne tutaj. 

 

2.     Sympozja i współpraca z samorządami i instytucjami szkolnictwa wyższego/uniwersytetami

Różnorodne wyzwania – prawne, administracyjne, logistyczne i finansowe – wyzwania, których doświadczyliśmy przy restoracji Harmonia Center skłoniły IHPS do rozpoczęcia dialogu z urzędem gminy Tarnowa Podgórnego, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Politechniką Poznańską w poszukiwaniu nowatorskich spojerzeń przy restoracji i adaptacji innych obiektów historycznych Wielkopolski które nadal znajdują się w stanie zaniedbania, w czasach gdy dane z ankiet sugerują niezaspokojoną potrzebę na wspólną przestrzeń społeczną. W lutym 2015, IHPS zorganizował sympozjum z samorządem lokalnym, miesiąc później adresując władze lokalne na zgromadzeniu gminnym, proponując zmiany w planowaniu przestrzennym które usprawniłyby infrastrukturę administracyjną i zmobilizowały zaangażowanie przedsiębiorców społecznych w restorację, ochronę i zapewnienie ciągłości społecznego użytkowania lokalnych obiektów historycznych, nie jako projekty indywidualne lecz jako lecz w ramach skoordynowanej sieci projektów aktywnie wspomaganej przez samorząd lokalny. Jako konkrektny krok w stronę osiągnięcia tego celu, IHPS ustanowił roczne staże, angażujące studentów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w produkcję wszechstronnego spisu obiektów historycznych Tarnowa Podgórnego wraz z funkcyjnym i architektonicznym planem użytkowania tych obiektów jako przestrzeni publicznej która spełniałaby społeczne potrzeby i integrowała członków lokalnej społeczności oraz przyciągała odwiedzających z zewnątrz.

 

3.     Przekształcanie dyscypliny socjologii na Post-Socjalistycznych Uniwersytetach

Ta inicjatywa jest prowadzona przez IHPS w kooperacji z Instytutem Socjologii w Poznaniu oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Inicjatywa ma na celu pomoc młodym socjologom. IHPS wziął udział w serii dialogów pomiędzy wydziałem a studentami w ramach wybitnego polskiego wydziału socjologii, aby wygenerować dzieloną wizję administracyjnych i niezależnych zmian w prowadzeniu wydziałów oraz rozwoju samej dyscypliny w Polsce, potrzebnej nam po upadku socjalizmu. IHPS organizował te formy dialogu jako dwutygodniowe programy wymian studenckich pomiędzy studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu a Amerykańskimi studentami z Haverford College. Efekty dialogu zostały opisane w opublikowanej w Polsce książce, „Studiować Socjologię w XXI wieku”, finansowanej przez IHPS.

 

4.     Kooperacja pomiędzy ISA a Instytutem Haverford Publicznej Socjologii

Obecna prezydent International Sociological Association – Margaret Abraham, zidentyfikowała dalszą globalizację poprzez międzynarodowe członkowsko i program badań jako czołowy priorytet swojej prezydentury w ISA. Zobowiązała się do wspierania młodych socjologów z globalnych peryferii w ich staraniach przezwyciężania barier które powstrzymywałyby ich przed udziałem w międzynarodowych wymianach organizowanych przez ISA. Prezydent udzieliła poparcia silnemu programowi działań z naciskiem na adresowanie niesprawiedliwości społecznej, nierówności oraz marginalizacji, włączając w to różnice ze względu na położenie geograficzne i płeć. W walce z tymi poważnymi i złożonymi problemami społecznymi, z celem poprowadzenia zmian społecznych, prezydent zdecydowała się na udział ISA w międzyorganizacyjnej i międzydyscyplinarnej kolaboracji.

Założenia programowe ISA są bardzo zbliżone z misją i działalnością IHPS. W 2015, rada wykonawcza ISA poparła współpracę pomiędzy stowarzyszeniem a IHPS. Nasz instytut zobowiązał się do wsparcia w osiąganiu celów ISA wyszczególnionych przez prezydent Margaret Abraham. W szczególności, IHPS zobowiązuje się do podniesienia członkowstwa w ISA wśród młodych socjologów pochodzących ze światowych peryferii/z krajów zmarginalizowanych i do adresowania zagadnień marginalizacji i sprawiedliwości społecznej. IHPS jest też szczególnie oddany wsparciu priorytetów ustalonych przez Panią prezydent w kolejnych dwóch latach, poprzez podniesienie zdolności instytucjonalnych ISA oraz pracę w celu zwalczania barier w efektywnej partycypacji jakich doświadczają młodzi socjolodzy ze światowych peryferii/krajów zmarginalizowanych. Tak więc IHPS planuje poszukiwać dotacji i darowizn które wspomogłyby ISA finansowo i pomoc ISA w lokalizacji socjologów z krajów zmarginalizowanych. Dodatkowo, IHPS planuje przeznaczyć granty w wysokości $500 dla dziesięciu młodów socjologów z krajów Europy Centralnej aby wspomóc ich wydatki związane z udziałem w Trzecim Forum ISA/3rd ISA Forum w Wiedniu w 2015. Instytut planuje także organizację dwóch warsztatów dla młodych socjologów z krajów Europy Centralnej. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o grantach podróżnych na Trzecie Forum ISA/3rd ISA Forum.

 

 

Kontakt

Oddział w Polsce

Instytut Haverford Publicznej Socjologii
ul. Św. Wojciech 10/10
61-749 Poznań

Telefon:  +(48) 510 118 002
KRS 0000355771, REGON 301429049

www.ihpsnet.org

Sekretariat@ihpsnet.org 

 

Oddział w USA

Haverford Institute of Public Sociology
425 Glynwynne Road
Haverford, PA 19041

www.haverfordinstitute.org

office@hipsnet.org
ssalameh@hipsnet.org

 

Zarząd

Sławomira Zbierski-Salameh - ssalameh@hipsnet.org
Rafał Drozdowski - rafal.drozdowski@publicprofits.pl
Krzysztof Podemski - podemski@amu.edu.pl
Zbigniew Woźniak - zbig@amu.edu.pl