Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Co Robimy

Co robimy/Zakres działań/Nasze działania

Co robimy/Zakres działań/Nasze działania

1.     Badania Socjologiczne. Przeprowadzamy socjologiczne projekty badawcze zarówno samodzielnie jak i w kooperacji z innymi ośrodkami badawczymi, z naciskiem na zrozumienie:

·      Procesów urynkowienia i demokratyzacji i ich właściwych przejawów w rozbieżnych kontekstach społecznych;

·      Form i dynamiki nierówności i nieciągłości społecznych oraz różnych koncepcji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka w wyróżniających się kontekstach społecznych;

·      Złożonych aspektów starzenia się jednostek jak i całych społeczeństw, strategii reakcji w rodzinie oraz w lokalnych i narodowych społecznościach a także spójności międzypokoleniowej;

·      Tożsamości i relacji w związku z rolami społecznymi zbudowanymi na podstawie płci.

2.     Wymiany naukowe w celu tworzenia i konsumpcji wiedzy. Bierzemy udział w konferencjach, seminariach i warsztatach, a także współpracujemy z różnorodnymi organizacjami naukowymi w celu pozyskania głębszego zrozumienia i porównawczego pryzmatu danych zagadnień społecznych. Promujemy równe szanse dla młodych naukowców nauk społecznych – pomagamy przezwyciężać bariery aby zapewnić im pełne uczestnictwo w ich regionalnych  jak i globalnych społecznościach zawodowych.

 

3.     Edukacja. Angażujemy się w debaty na temat danych nurtów filozoficznych świata Wschodniego i Zachodniego aby dostarczyć nowym generacjom badaczy nauk społecznych edukację która jest adekwatna do stale zmieniających się środowisk społecznych i naturalnych, takiej edukacji która motywuje do zostania wykwalifikowanym profesjonalistą a zarazem innowacyjnym, aktywnym przedsiębiorcą społecznym.

Społeczeństwa organiczne/zaangażowanie społeczne

Dzięki czynnościom badawczym prowadzonym przez instytut, IHPS dąży do szerzenia procesów demokratyzacji w stosunkowo nowych demokracjach parlamentarnych Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Polsce. IHPS ma na celu promowanie demokratyzacji w Polsce, szczególnie na szczeblu lokalnym, bardziej niż poprzez działania na szczeblu państwowym. Staramy się mobilizować do aktywnego zaangażowania (poprzez zwiększanie świadomości obywatelskiej i partycypację) przeciętnych obywateli w innowacyjne pozarządowe rozwiązania problemów na szczeblu lokalnej społeczności. Instytut dąży do stania się swoistym inkubatorem dla autonomicznych, uświadomionych społecznie i odpowiedzialnych obywateli lokalnych. Aby umożliwiać budowanie się demokracji uczestniczącej, IHPS promuje lokalnie następujące czynności:

·      Wolontariat

·      Członkowstwo w określonych organizacjach pozarządowych; oraz

·      Kooperację i uczestnictwo w danych inicjatywach samorządowych i progamach otwartych skierowanych do społeczeństwa.

 

Współpraca z samorządami/kształtowanie polityki

IHPS jako instytucja non-profit działająca w ramach lokalnych społeczności aktywnie identyfikuje i sugeruje kierunki działania i cele dla programów (samo)rządowych. Poprzez dzielenie się perspektywą socjologiczną i projekcją trendów społecznych dla lokalnej władzy, fundacja jako jeden z interesariuszy lokalnej społeczności proaktywnie wpływa na kształtowanie decyzji politcznych. Poprzez takie podejście, fundacja promuje kształtowanie polityki które przewiduje, zamiast jedynie reagować na nadchodzące wyzwania społeczne.